Shot of History, Episode 87: Elizabeth Báthory

Shot of History, Episode 87: Elizabeth Báthory